Ontdek de Wettelijke vermeldingen van Camping Val André

Gelieve deze wettelijke vermeldingen te lezen voordat u een website van de groep Sandaya raadpleegt. Aangezien deze informatie kan veranderen, vragen we u ze regelmatig te raadplegen. Deze vermeldingen hebben betrekking op uw rechten en wettelijke verantwoordelijkheden die van toepassing zijn wanneer u deze website gebruikt. Indien u online reserveert, moet u kennisnemen van de algemene verkoopvoorwaarden. De website en de inhoud ervan worden geregeld door de Franse wetgeving.

Maatschappelijke zetel:

Webmaster : Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André
valandre@sandaya.fr

Webhost:

Infomaniak – Technoparkstrasse 3 8406 Winterthur – Suisse
Creator : Sequoiasoft – Website maken voor camping

Intellectuele eigendom:

Eigenaar: Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André

Elk gebruik in de vorm van reproductie, vervorming, doorgifte of verspreiding van een inlichting die op de website staat, is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André, met uitzondering van het kopiëren voor privé- en niet commercieel gebruik (in familiale kring). De internetgebruiker kan aansprakelijk gesteld worden voor elke niet toegelaten exploitatie van de website of de inhoud ervan, wat namaak zou uitmaken.

De algemene structuur, evenals de software, teksten, al dan niet bewegende beelden, knowhow en alle andere elementen die deel uitmaken van de website, zijn de exclusieve eigendom van de beheerder van de website.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze website door welke vennootschap ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website, is verboden en zou namaak uitmaken, wat bestraft wordt door de artikelen L.335-2 en volgende van de ‘Code de la propriété intellectuelle’ (het Franse wetboek van intellectuele eigendom).

Hetzelfde geldt voor de databanken die eventueel op de websites van Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André staan, en die worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998, waarin de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de juridische bescherming van databanken is omgezet naar de Franse wet met betrekking tot de intellectuele eigendom.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze merken of deze logo’s op basis van elementen van de website zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is dus verboden in de zin van artikel L.713-2 van de ‘Code de la propriété intellectuelle’.

Aansprakelijkheidsbeperking:

Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André stelt steeds alles in het werk om de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte informatie te verzekeren. In het geval van weglatingen of foutieve content-elementen kan Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André de juistheid van deze gegevens echter niet garanderen.

Vanuit zijn bekommernis om de website voortdurend te optimaliseren en te actualiseren behoudt Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André zich het recht voor om de content van zijn website zonder verantwoording of voorafgaande waarschuwing te wijzigen. Hetzelfde geldt voor onderbrekingen van de functies: de werking van de website van Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André kan op elk moment worden onderbroken vanwege een informatica- of onderhoudsprobleem, een internetstoring of andere onvoorziene omstandigheden.

Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van navigatieproblemen of eender welke vorm van onverenigbaarheid tussen de website en de door de gebruiker gekozen browser.

Persoonsgegevens:

In overeenstemming met de bepalingen van de Franse wet op de persoonsgegevens van 6 januari 1978 zoals gewijzigd (la loi 6 janvier 1978 relative à l’Informatique, aux fichiers et aux libertés modifiées) werd de automatische verwerking van persoonsgegevens vanaf de website aangegeven bij de ‘Commission nationale de l’informatique et des libertés’ (Cnil), die een ontvangstbewijs heeft afgeleverd met als nummer 1691887.

De aandacht van de gebruiker wordt erop gevestigd dat, in overeenstemming met artikel 32 van de bovenvermelde wet van 6 januari 1978 zoals gewijzigd, de gegevens die de gebruiker meedeelt via formulieren op de website nodig zijn om aan zijn vraag te beantwoorden en bestemd zijn voor de beheerder van de website, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan voor doeleinden van administratief en commercieel beheer.

De gebruiker beschikt over een recht van inzage en correctie van de gegevens die op hem betrekking hebben, door te schrijven naar de beheerder van de website op het volgende adres: Camping Val André, 26 Rue Jean Lebrun, 22370 Pléneuf-Val-André

Hyperlinks:

Om zijn tekstinhoud met bijkomende informatie te verrijken, heeft Camping Val André op zijn website een aantal links naar externe websites geplaatst die de toegang tot deze websites vereenvoudigen. Camping Val André is in geen geval verantwoordelijk voor deze websites noch voor hun inhoud, onbeschikbaarheid of openbaarheid. De verantwoordelijkheid om al dan niet op deze links te klikken en de informatie hiervan te gebruiken, berust uitsluitend bij de gebruiker.

Externe websites kunnen ook hyperlinks bevatten die naar de website van Camping Val André doorverwijzen. De aanwezigheid van dergelijke links vereist steeds de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de Groep.

Contact:

Telefoonnummer: +33 (0)4 11 32 90 00
E-mail: valandre@sandaya.fr